KVKK – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDA YER ALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununda idari para cezaları Kabahatler başlığı altında 18. maddede düzenlenmiştir. İdari para cezaları sadece gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında öngörülmüş olup, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerine ise ilgili memur için disiplin uygulaması öngörülmüştür.

KVKK’da idari para cezaları şu şekilde düzenlenmiştir;

Kabahatler

MADDE 18- (1) Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

idari para cezası verilir.                                

(2) Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.

(3) Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

Kanunda öngörülen para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranlarına göre belirlenmektedir.

Kabahatler Kanunu’nun idari para cezalarını düzenleyen 17.maddesinin 7.fıkrası gereği, idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 04.01.1961 tarihli 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümlerine göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Kabahatleri düzenleyen KVKK 18.maddesi gereği uygulanacak idari para cezası tutarlarına esas olan yeniden değerleme oranlarına göre, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için hesaplanan idari para cezası miktarları aşağıdaki gibidir;

10’uncu maddede öngörülen aydınlatma yükümlülüğünün ihlalinde;

2019 yılı: Alt Sınır: 7.352 – Üst Sınır: 147.058

2020 yılı: Alt Sınır: 9.012 – Üst Sınır: 180.263

2021 yılı: Alt Sınır: 9.834 – Üst sınır:196.686

2022 yılı: Alt Sınır: 13.393 – Üst Sınır: 267.886

12’nci maddede öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin ihlalinde;

2019 yılı: Alt Sınır: 22.052 – Üst Sınır: 1.470.583

2020 yılı: Alt Sınır: 27.037 – Üst Sınır: 1.802.640

2021 yılı: Alt Sınır: 29.503 – Üst Sınır: 1.966.862 

2022 yılı: Alt Sınır: 40.183 – Üst Sınır: 2.678.866

15’inci maddede öngörülen Kurul tarafından verilen kararların ihlalinde;

2019 yılı: Alt Sınır: 36.762 – Üst Sınır: 1.470.583

2020 yılı: Alt Sınır: 45.062 – Üst Sınır: 1.802.64

2021 yılı: Alt Sınır: 49.172 – Üst Sınır:  1.966.862

2022 yılı: Alt Sınır: 66.972 – Üst Sınır:  2.678.866

16’ncı maddede öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim (VERBİS) yükümlülüğünün İhlalinde;

2019 yılı: Alt Sınır: 29.410 – Üst Sınır: 1.470.583

2020 yılı: Alt Sınır: 36.050 – Üst Sınır: 1.802.640

2021 yılı: Alt Sınır: 39.337 – Üst Sınır: 1.966.862

2022 yılı: Alt Sınır: 53.576 – Üst Sınır:  2.678.866 

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 5. maddesi uyarınca  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanacaktır. Kabahat, failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Türk Ceza Kanunun 7. maddesinde düzenlenen  zaman bakımından uygulama kuralları gereğince alt ve üst sınırlar kabahatlerin işlendiği zaman geçerli olan ceza tutarları dikkate alınmak suretiyle uygulanırlar.

İlgili Yazılar

Siz de bir yorum ekleyin