Konkordato veya konkordato ilanı şeklinde adlandırılan kavramın ne almana geldiğini aşağıdaki bilgilendirme notumuzda okuyabilirsiniz.

Konkordato, borçlunun yaptığı teklifin yasada öngörülen çoğunluktaki alacaklılar tarafından kabul edilmesi ve yetkili makam olan asliye ticaret mahkemesi tarafından tasdik edilmesi sonucu, belli bir zaman aralığında tüm adî borçlarını, borçlunun teklifi doğrultusunda ödemesini mümkün kılan bir hukuki imkân ve cebrî bir anlaşmadır.

Konkordato bir takip yolu değildir. Bilakis borçlunun olası takiplerden kurtulmasını sağlayan, özellikle de iflâsı engellemeyi amaçlayan bir kurumdur. Ancak konkordato iflastan kurtulmayı garanti eden bir müessese de değildir.

İflâsa tâbi olsun veya olmasın herkes, koşulları oluşmuş ise konkordato talep edebilir. Konkordato talebi asliye ticaret mahkemesine yapılır. Borçlunun asliye ticaret mahkemesine başvurmaksızın alacaklıları ile mahkeme dışında, mahkemeyi hiç araya sokmaksızın Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde bir sözleşme yapma imkânı da her zaman vardır. Bu ise, mahkeme dışı konkordato olarak adlandırılmaktadır. Konkordatoya ilişkin düzenlemelerin ve konkordato komiserliği görevinin kapsamı dışında kalan bu sözleşme, esasen borçlar hukukunun konusunu oluşturur. (Örneğin ibra sözleşmesine ilişkin TBK m. 132 düzenlemesi)

KONKORDATO TÜRLERİ NELERDİR?

Konkordatoyu farklı yönlerden türlere ayırabiliriz.  

  • Yapılış biçimine göre, alacaklıların alacaklarının bir kısmından feragat ettiği tenzilat (yüzde) konkordatosu, alacaklar için yeni bir ödeme zamanı belirlendiği(genellikle vadelerin ötelendiği) vade konkordatosu veya hem alacaklıların alacaklarının bir kısmından vazgeçtiği hem de kalan miktarın yeni bir vadede ödenmesinin sağlandığı karma konkordato ayrımı yapılabilir.
  • Yapılış zamanına göreyse iflâstan önce (iflâs dışı) ve iflâstan sonra (iflâs içi) konkordato ayrımı yapılmaktadır. Henüz iflas etmeden önce borçlu, konkordato teklif eder ve bu teklifi kabul edilirse, borçlu iflâstan kurtulur. İflas dışı konkordatoda borçlu iflastan kurtulmayı veya iflasını engellemeyi amaçlar. Yasanın amacı da borçluya bu fırsatı vermektir. Ancak iflas dışı konkordato yolu borçlunun mutlaka iflasının engellemek için getirilmiş bir düzenleme değildir. Borçlu işletmenin durumuna göre yine de iflasını engelleyemeyebilir. 

Diğer yandan borçlu iflâs etmiş olmasına rağmen de konkordato teklif edebilir. Teklif edilen konkordato kabul ve tasdik edilirse, iflâsın kaldırılmasıyla birlikte, iflâs hâli hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkar.

  • Yapılış amacına göre de konkordatoyu borçların tasfiyesine yönelik olan adi konkordato ve malvarlığının tasfiyesine yönelik olan malvarlığının terki suretiyle konkordato şeklinde ayrıma tabi tutabiliriz.  Tüm konkordato türleri, borçların tasfiyesi amacına yöneliktir. Malvarlığının terki suretiyle konkordato, borçlunun malvarlığının alacaklılarca tasfiye edilmesi için onlara terki veya bir bütün olarak üçüncü kişiye devrine aynı alacaklıların olur vermesi şeklinde yapılabilir.

İlgili Yazılar

Siz de bir yorum ekleyin