Konkordato için gereken belgeler nelerdir?

Konkordato talebine eklenmesi gereken belgeler Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu belgelerin nelerden ibaret olduğu, konkordato başvurusuna hangi belgelerin eklenmesi gerektiği anlatılmıştır.

  • Konkordato ön projesi. Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetini sürdürebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka hangi yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.
  • Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler. Borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler.

2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bağımsız denetime tabi olan borçlular için, Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosunun bağımsız denetimden geçmiş olması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosunun tarihi bakımından, bunlara ilişkin hesap dönemi kapanışı üzerinden bir takvim yılı geçmemiş olmalıdır. İşletmenin devamlılığı esasına göre hazırlanan ara bilanço, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilanço, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları, vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgelerin tarihi ise mahkemeye başvuru tarihinden en fazla doksan gün öncesine ait olabilir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, işletmenin devamlılığı esasına göre hazırlanan ara bilanço, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilanço, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanır.

  • Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste. Konkordato komiseri borçlu tarafından sunulan bu liste ile bağlı değildir. Komiser, söz konusu listeden ziyade geçici mühlet tarihini mali milat olarak kabul etmek ve bu tarihe kadar doğan tüm borçların konkordato kapsamında olduğunu kabul ederek, görevini ve süreci bu yönde yürütmelidir.
  • Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo. Asliye ticaret mahkemesi tasdik yargılamasında bu olgunun mevcut olup olmadığını özel olarak araştıracaktır. Diğer bir ifadeyle mahkeme, konkordato talebi ile sunulan bu karşılaştırma tablosuyla bağlı değildir. Bu araştırmanın konusu, özel ve teknik bilgiyi gerektirdiği için de (HMK m. 266 vd.), asliye ticaret mahkemesi konkordato projesi veya komiserin raporu ile bağlı kalmaksızın bilirkişi incelemesine de başvurabilecektir. (Teklif olunan paranın, alacaklıların alacaklarının %50’sini karşılaması (asgari teklif) şartı, 2003 yılında 4949 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu kaldırılmıştır.)
  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları. Makul güvence veren denetim raporunun alınması bakımından kanun koyucu borçlular arasında bir ayrım yapmamıştır. Buna göre, tüm borçluların bu raporu mahkemeye sunmaları gerekmektedir.
  • Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından düzenlenecek raporlar ve bu raporlara dayanak olacak denetimlerde, denetim kuruluşlarının faaliyetleri, hak ve yükümlülükleri, raporların inceleme ve denetimleri, bu raporlar sebebiyle doğacak idari ve hukuki sorumluluk ile diğer hususlar hakkında 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında

İlgili Yazılar

Siz de bir yorum ekleyin