By

Av. Mustafa Pak
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu 12.11.2021 tarihli kararında da kooperatif/yapı kooperatiflerini tacir sayarak doktrinde kabul gören görüşü benimsemiş ve tartışmayı sonlandırmıştır.
DEVAMINI OKU
Avrupa Bakanlar Konseyi 77/31 Sayılı Kararı Bakımından Dinlenilme Hakkı Giriş Kamu hizmeti kamu gücü niteliğini haiz idare tarafından görülür. İdare kamu hizmeti görürken idari işlem veya eylemlerden faydalanır. Bu işlem ve eylemden yararlanan ilgili olduğu gibi aleyhte olarak etkilenen ilgili veya ilgililer de olacaktır. Aleyhe etkilenen ilgililerin idarenin bu işlem veya eylemine karşı kendisini ifade...
DEVAMINI OKU
İdarenin yapmış olduğu eylem veya işlemden kaynaklı ilgilinin hakları ihlal edilebilmektedir. Hukuk devleti ilkesi gereği bu ihlalden doğan zararın giderilmesi gerekir.  İlgili bu ihlalden doğan zararlarını idari yargıda tam yargı davası açarak idareden talep edebilir.  Açılacak olan tam yargı davasında ilgilinin zararının tam olarak ne kadar olduğu bilinememektedir. Bu sebeple tam yargı davalarında ilgilinin maddi...
DEVAMINI OKU
Yönetim kurulu üyeleri kanundan ve ortaklık ana sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde hem ortaklığa, hem pay sahiplerine hem de ortaklık alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. Doğrudan zarar halinde sorumluluğun söz konusu olduğu durumlarda, şirket işlerini görürken bilinçli hareket etmeye ihtiyaç vardır
DEVAMINI OKU
Kefalet sözleşmesi, borçlunun borcu ifa etmemesinin sonuçlarından, kefilin alacaklıya karşı kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Kefalet sözleşmesine ilişkin hükümler TBK m. 581 vd. maddelerinde düzenlenmektedir. Teminat altına alınan borcun parayla ölçülebilir olması gereklidir. Süreli yapılabileceği gibi süresiz de yapılabilir.
DEVAMINI OKU
Sonuç olarak, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu geçici madde 16’da yer alan hüküm makalemizin yazıldığı tarih itibariyle yürürlüktedir. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen önceki düzenleme ile aynı mahiyette olsa da, iptal kararından sonra getirilen düzenleme hükmü bağlayıcıdır. Yani kamulaştırmasız el atma davalarından doğan tazminat bedelleri mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamayacaktır.
DEVAMINI OKU
Çatılı iş yeri kira sözleşmeleri bildirim ve dava yolu olmak üzere iki şekilde sonlandırılabilir. Kiraya veren belirli ve belirsiz süreli çatılı iş yeri kira sözleşmelerini 10 yıl geçtikten sonra belirli kira sözleşmelerinde kira yılı bitimine 3 ay önceden yapılan ihtarla belirsiz süreli sözleşmelerde ise kira yılı kavramı olmayıp -6 aylık kira sözleşme dönemleri – söz...
DEVAMINI OKU
Anonim ortaklıklarda genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki adet zorunlu organ bulunmaktadır. Yönetim kurulu, şirketin idaresi ve temsili ile yetkili yürütme organıdır. Bu bakımdan genel kurul arasında bir fark bulunmaktadır. Genel kurul yalnızca karar organı iken yönetim kurulu aynı zamanda yürütme organıdır. Dolayısıyla yönetim kurulunun sadece karar organı olan genel kurulun aksine sorumluluğu...
DEVAMINI OKU
30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de 7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamuoyunda 5. Yargı paketi olarak bilinen bu kanunla birlikte İcra ve İflas Kanunu’nda pek çok değişiklikler yapılmıştır. Özellikle çocukların icra yolu ile teslimine dair kanun hükümleri tamamen kaldırılmış, çocuğu adeta...
DEVAMINI OKU
Başkasına ait banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı bir şekilde kullanılması veya başkası adına sahte olarak kredi kart üretilmesi, satılması, devredilmesi, sahte kartın kabul edilmesiyle sübut bulan bilişim suçudur. Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu ve cezası, TCK’nin “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında 245. maddede hüküm altına alınmıştır. Bu suç tipi, bilgisayar, tablet, cep...
DEVAMINI OKU
1 2 3 4