5. YARGI PAKETİ İLE (7343 sayılı Kanun) İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELER?

30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de 7343 Sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  Kamuoyunda 5. Yargı paketi olarak bilinen bu kanunla birlikte İcra ve İflas Kanunu’nda pek çok değişiklikler yapılmıştır. Özellikle çocukların icra yolu ile teslimine dair kanun hükümleri tamamen kaldırılmış, çocuğu adeta bir eşya olarak niteleyen eski kanun hükümleri ortadan kaldırılmıştır. Yerine modern çağa uygun bir şekilde gerekli psikolojik desteklerin ve çocuğun üstün yararının ön planda olduğu hükümler getirilmiştir. Bu kanun ile birlikte çocuk teslimine ilişkin uyulması gereken prosedürler İcra İflas Kanunu’ndan çıkartılmış, Çocuk Koruma Kanunu’na tamamen değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Yine modern çağa uygun şekilde ve teknoloji altyapısını daha etkin kullanmak amacıyla da icra işlemlerinin internet ortamında yürütülmesinin kapsamını genişleten hükümler getirilmiştir.

YARGI PAKETİ İLE (7343 sayılı Kanun) İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELER?

1) İcra ve İflas kanununda yer alan icra dairesi tarafından yapılan çocuk teslimlerine ilişkin 25, 25/a ve 25/b maddeleri yürürlükten kaldırıldı. Çocuk teslimi artık icra dairesi aracılığıyla yapılamayacak.

2)İcranın geri bırakılması kararı artık İcra Mahkemeleri tarafından verilecek. Eskiden Yargıtay veya Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından verilmekteydi.

3)Mehil vesikası teminatının iade edilip edilmeyeceği hususuna bozma sonrası esası inceleyecek mahkeme karar verecek.

4) İstinaf tarafından istinaf başvurusunun esastan reddine KESİN OLARAK karar verilirse alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenecek.

5) İstinaf tarafından verilen istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara karşı temyiz yolu açıksa icranın geri bırakılması kararının etkisi temyiz yoluna başvurma süresi dolana kadar devam edecek.

6) Taşınmazlar için 1 yıllık satış isteme süresi sabit bırakılırken taşınır mallar için 6 ay olan satış isteme süresi 1 yıla çıkarılmıştır. Böylelikle taşınır-taşınmaz mal ayrımı yapılmaksızın satış isteme veya haczin düşme süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Uygulamada bu birliğin sağlanması süreler bakımından karmaşıklığı da giderecektir.

7)114. Maddenin 5. Cümlesinde Elektronik Satış Portalında yapılacak ihale ilanlarında yer alması gereken hususlar düzenlenmiştir.

8) Muhafaza altına alınan malın satışa çıkarılması için ihale alıcısına teslime hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Hazır hale getirilmediği sürece malların satışı yapılamayacak.

9)Satış talebi öncesi yapılması gereken kıymet takdiri ve satış giderinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunlu hale gelmiştir. Önceden daha göstermelik bedeller avans olarak yatırılıp satış isteme süresi kesiliyordu.

10)Satış giderleri için yatırılan miktar eksik kalırsa icra dairesi satışı isteyene 15 günlük süre verecektir. Sürenin verilmesine rağmen eksik avans tamamlanmazsa satış talebinden vazgeçildiği kabul edilecektir.

11)Motorlu araçlarda muhafaza, kıymet takdiri ve satış taleplerinin aynı anda yapılması gerekecek.

12)Tüm ihaleler Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne entegre elektronik satış partalında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Böylelikle fiziki ihaleler kaldırılmıştır.

13) Elektronik ortamda yapılacak olan ihalelerde teklif verenlerin kişisel bilgileri gözükmeyecektir.

14) En yüksek teklif sahibi, kendisinden daha yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini geri çekemeyecek. Aynı şekilde teminatını da iade alamayacak.

 15) Elektronik yapılacak ihalelerde ihalenin bitmesine 10 dakika kala yeni bir teklif gelirse ihale bir kereye mahsus 10 dakika uzatılacak.

16)Teklif arasındaki fark malın muhammen bedelinin binde birinden ve bir önceki teklife göre ₺100’den az olamayacak.

17) Teklif verme süreci başladıktan sonra satış talebinden vazgeçilemeyecek.

18)Teklif verme süresinin bitimine kadar borcun tamamı ödenirse satış durdurulabilir.

19)Adalet Bakanlığı tarafından ihale konusunda yapılacak değişiklikler öncelikle pilot il ve ilçelerde uygulanacaktır. En geç 1 yılın sonunda bu değişiklikler tüm ülke genelinde uygulanacaktır.

20) İhale ile ilgili bu değişiklikler daha önce satışına karar verilmiş ve ilan edilmiş olan ihaleler için uygulanmayacaktır.

21) İhalenin feshi talep edilmiş olsa dahi artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde ihale alıcısı tarafından satış bedeli nakden ödenecek.

22)İhalenin feshi talebi ihale bedeli üzerinden binde 68,31 oranında nispi harca tabi olacak.

23) İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi tarafından 20 gün içerisinde duruşma yapılacak. Duruşmaya taraflar gelmese bile duruşmada karar verilecek.

24) Ödeme taahhütlerinden alınan damga vergisi artık alınmayacak.

25)Borçlu kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahcuzun satışı için yetki talebinde bulunabilecektir.

26)Borçlu mahcuzun kıymet takdirinin yapılmadığı durumlarda kıymet takdirinin yapılmasını talep edebilecektir.

27)Borçlulara bir kısım işlemler akabinde icra hukuk mahkemesinin kabul veya reddine bağlı olmak şartıyla mahcuzları rızaen satabilmesi ve bir alıcıyla bu konuda anlaşabilmesi imkânı getirildi.

28)Borçlu ile üçüncü şahısların malları ellerinde birlikte bulundurmaları hallerinde (md. 97) üçüncü şahıs yedi eminliği kabul ettiği takdirde mal muhafaza altına alınmayarak üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılacak (Daha önce md. 99 kapsamında uygulandığı gibi). Bu işlemden sonra takibin devamına ya da talikine karar verilmesi için dosya icra hukuk mahkemesine sunulacak. Takibin devamına karar verilirse yediemin olarak bırakılan bu mallar alacaklının talebi üzerine muhafaza altına alınabilecek.

29)İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulacaktır.

02.12.2021

Siz de bir yorum ekleyin